F.Ü. Personel Bilgi Sayfası
5 Ağustos 2015 - Çarşamba 
   F.U. Main Page / F.Ü. Ana Sayfa      Main Page / Ana Sayfa     Staff Search / Personel Ara     Kullanıcı Girişi - Login 
 
 Prof. Dr.  Ahmet BURAN  ( TURKISH LANGUAGE AND LITERATUR / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ) 


 
 Doğum Yeri :   Elazığ
 Doğum Tarihi :   1962
 Yabancı Dil :   Fransızca
 Telefon :   424-2370000-3750
 Fax :   
 E-posta adresi :  aburan@firat.edu.tr , aburan@hotmail.com
 Uzmanlık Alanı : 
Yeni Türk Dili
 Lisans :   Fırat Üniversitesi  1984 
 Yüksek Lisans :   F.Ü Sosyal Bilimler Enst.  1986 
 Doktora :   F.Ü Sosyal Bilimler Enst.  1989 
 Doçentlik :   İstanbul  1995 
 Profesörlük :   Elazığ  2001 
 
 Akademik ve İdari Görevleri : 
 Yer  Görevi  Baş. Tarihi  Bit. Tarihi
 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  Bölüm Başkanı  Ocak 1995  Ocak 1997
 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  Bölüm Başkanı  Haziran 2007  Devam Ediyor
 Yeni Türk Dili Anabilim Dalı  Anabilim Dalı Başkanı  Ocak 1995  Devam Ediyor
 DİL EĞİTİM ÖĞRETİM ARŞ. MER.  Müdür  Ocak 1993  Devam Ediyor
 Sosyal Bilimler MYO  Müdür  Ocak 1997  Ocak 2000
 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ  Müdür  Ocak 2000  Ocak 2002
 
 Yayınları : 
   Article in the Int. Referee Journals / Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar  : 
 1 - 
BURAN, Ahmet, (Prof. Dr.) “Türk Dünyasında Dil İlişkileri, Çok Dillilik ve Dil Değiştirme”, Türk Kültürü, Sayı: 272, Cilt: 30, Nisan 2010, s. 67-70
 2 - 
Buran, A.,Anadolu Ağızlarında Yaşayan YUNUS , Milli Kültür, Yunus Emre Özel Sayısı, (80), Ocak 1991, s.89-92
 3 - 
Buran, A.,Türklüğün ve Türk Dilinin Bütünlüğü Açısından TÜRKÇE Adı Üzerine Bir Değerlendirme, Türk Yurdu, (.414), Nisan 1993 s. 26-27
 4 - 
Buran, A.,Derleme Sözlüğü'ne Katkılar, Türk Dili( 535), Temmuz 1996, s. 38-43
 5 - 
Buran, A.,-Ik Ekinin Anadolu Ağızlarında Kullanılışı, TDAY- Belleten 1994, Ankara 1996, s.11-18
 6 - 
Buran, A., Anadolu Ağızlarının Sınıflandırılması, Türk Dili (542), Şubat 1997, s.233-237
 7 - 
Buran, A., Türk Asrı İçin Önce Türkçe Asrı Gerekir , Yeni Türkiye (Türk Dünyası Özel Sayısı), Mayıs- Haziran 1997, (15), s.212-216
 8 - 
Buran, A., Türkçede Kelimelerin Ekleşmesi ve Eklerin Kökeni, 3. Uluslar Arası Türk Dil Kurultayı ; 1996, TDK Yay., Bildiriler, Ankara 1999, s.207-214
 9 - 
Buran, A., Atatürk ve Türk Dili , Türk Yurdu, S.120 (480),Ağustos 1997, s. 29-32
 10 - 
Buran, A., Anadolu ( Türkiye Türkçesi) Ağızlarının Karşılaştırmalı İncelemesi ve Bu Konu İle ilgili Sorunlar, Ağız Araştırmaları Bilgi Şöleni( 9 Mayıs 1997), TDK Yay., Ankara 1999, s. 89-91
 11 - 
Buran, A., Türkçede İsim Çekim Ekleri , Türk Gramerinin Sorunları - II, TDK Yay., Ankara 1999, s. 263-278
 12 - 
Buran, A., Gakgo / Gakgoş Kelimesinin Kökeni ve Anlamı, Türk Dili, (578), Şubat 2000, s.173-178
 13 - 
Buran, A., Yabancı Diller Karşısında Türkçe, Türk Yurdu, Şubat-Mart 2001, s.79-82
 14 - 
Buran, A., Konuşma Dili Yazı Dili İlişkileri ve Derleme Faaliyetleri, Türkbilig, Ankara 2002/4, s. 97-104
 15 - 
Buran, A.,The Role Of Kyrgyz and Russian Languages in Political Realities of Kyrgyzistan, Dialogue (Berween Civil Society and Government in Kyrgyzistan), January 2004, s. 30 (Dil tartışmasında bir bölüm).
 16 - 
Buran, A.,Türkçe Saatnameler ve Hibetullah İbni İbrahim’in Saatnamesi, Jurnal of Turkic Civilization Studies, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, No 1/2004, s. 263-281.
 17 - 
Buran, A.,Konuşma Dili-Yazı Dili İlişkileri ve Cumhuriyet Devrinde Yazı Dilinin Ağızlardan Aldığı Kelimeler Üzerine Bir Değerlendirme, Zeynep Korkmaz Armağanı, TDK Yay. Ankara 2004, s. 80-102.
 18 - 
Buran, A.,Kırgızistan’daki Dillerin Bugünü ve Geleceği, Türk Yurdu, S. 216, Ağustos 2005, s. 31-32.
 19 - 
Buran, A., Repressiya ve Aytmatov, Cengiz Aytmatov (Ed. Prof. Dr. Ramazan Korkmaz), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Ankara 2009, s. 29-39
 20 - 
BURAN, A.,Karma Diller, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı13, 2005, s. 79-87
 21 - 
Buran, A.,Türk Tilderinde “Mayram” Sözünün Manilik Çöyrösü Cana Tekteşlik Baylanışı, Til Cana Kotormo, C. 1/2005, s. 38-40.
 22 - 
Buran, A.,Türkçede ve Türkiye Türkçesi Ağızlarında s/ş Meselesi, Turkish Studies- International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 2/2 Spring 2007, www.turkishstudies.net, p. 121-127.
 23 - 
Buran, A.,Kırgızistan’da Dillerin Edinilme ve Öğrenilme Süreçleri, Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun Armağanı (Ed. Doç. Dr. Ekrem Arıkoğlu), Akçağ Yay., Ankara 2008, s. 191-201.
 24 - 
Buran, A.,Kırgızistan’da Sovyet-Rus Katliamı ve Cengiz Aytmatov, Türk Edebiyatı, Ağustos 2008, s. 76-81.
 25 - 
Buran, A., Sovyet Türkolojisi ve Birinci Türkoloji Kurultayı, Turkish Studies- International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 4/3 Spring 2009, www.turkishstudies.net, p. 430-444.
 26 - 
BURAN, Ahmet, (Prof. Dr.) “Türk Dünyasında Dil İlişkileri, Çok Dillilik ve Dil Değiştirme”, Türk Kültürü, Sayı: 272, Cilt: 30, Nisan 2010, s. 67-70
 27 - 
BURAN, A., “Bir Anti-Homosovyetikus: Bahtiyar Vahapzade”, Erdem Dergisi, Sayı 57, Bahtiyar Vahapzade Özel Sayısı, 2010, s. 1-5
   Article in the Nat. Referee Journals / Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar  : 
 1 - 
BURAN, Ahmet, Doğu Anadolu Ağızlan Üzerine Bir İnceleme , Türk Kültürü, S. 265, Yıl: XXIV, Mayıs 1985,s.359-365
 2 - 
BURAN, Ahmet, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Yaşayan Dede Korkut Hikâyeleri: Deli Dumrul'un Keban Rivayeti, Erciyes, S. 86, Şubat 1985, s.22-25
 3 - 
BURAN, Ahmet, Bir Etimolojik Sözlük Denemesi, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, S.45, Aralık 1986,5.213-216
 4 - 
BURAN, Ahmet, Keban ve Baskil Yörelerinden Derlenen Efsaneler , Türk Folklorundan Derlemeler 86/1,MİFAD Yay., Ankara 1986, s. 31-38
 5 - 
BURAN, Ahmet, Eski Türk Gelenek ve Göreneklerinin Fırat Havzasındaki İzleri , Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, S. 12, Şubat 1986, s. 43-48
 6 - 
BURAN, Ahmet, Keban, Baskil ve Ağın Yöresi Ağızlan , F.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, C. l, S. 2, 1987, s.47-71
 7 - 
BUARAN, Ahmet, Doğu Anadolu Ağızlarının Kelime Hazinesi, Belgelerle Türk Tarihî Dergisi, S.33, 1987,s.44-50
 8 - 
BURAN, Ahmet, Fırat Üniversitesi, Edebiyat(Fen-Edebiyat) Fakültesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yapılan Doktora ve Yüksek Lisans Tezleri ile Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde Yapılan Mezuniyet Tezleri , F.Ü., Sosyal Bilimler Dergisi,C 2, S. l, Elazığ 1988, s. 237-250
 9 - 
Buran, A., Elazığ İl Halk Kütüphanesindeki Yazma Eserler, F.Ü. Fırat Havzası Yazma Eserler Sempozyumu, (5-6 Mayıs 1986-Elazığ), Bildiriler, Elazığ 1987, s. 177-182.
 10 - 
Buran, A.,Dede Korkut Hikâyelerinin Doğu Anadolu Varyantları, F.Ü., Sultan Baba ve Köroğlu Sempozyumu, (3 Kasım 1986-Tunceli) Bildiriler, Elazığ 1987, s. 35-39.
 11 - 
Buran, A., Fırat Havzasında Yağmur Duası ve “YADA” Taşı , F. Ü. Fırat Havzası ll. Folklor ve Etnografya Sempozyumu, (5-7 Kasım 1987-Elazığ) Bildiriler, Elazığ 1989, s. 63-71.
 12 - 
Buran, A.,Kütahya ve Yöresi Ağızları, Erciyes, (142), 1989, s.14-15.
 13 - 
Buran, A.,Fırat Havzasında Türk Boyları ve Bölge Ağızlarının Tabakalaşması, Türk Milli Bütünlüğü İçinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Sempozyumu (23 Mart 1990-KayseriBildirileri, Kayseri 1990, s. 239-245.
 14 - 
Buran, A., Kayseri’de Halk Takvimi, E. Ü. Erciyes Yöresi l. Folklor, Halk Edebiyatı ve Etnografya Sempozyumu (3-5 Mayıs 1990-Kayseri) Bildirileri, Kayseri 1991, s. 347-352.
 15 - 
Buran, A., Azerbaycan Dilciliyinin Nezeri Esasları, NİLÜFER, (3), 1991, s. 39-40.
 16 - 
Buran, A., Yunus’un Yetiştiği Sosyal Zemin, NİLÜFER, (4), Elazığ 1991, s. 11-14.
 17 - 
Buran, A., BURAN, Ahmet, Anadolu Ağızlarında Yasayan YUNUS, Millî Kültür, Yunus Emre Özel Sayısı, S.80, Ocak 1991,s.89-92
 18 - 
BURAN, Ahmet Yunus'ta Hayvan Adlan ve Fonksiyonları , Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, S.80, Ekim 1992,5.167-194
 19 - 
BURAN, Ahmet, Yazı Dilinin Tarihi Gelişimi İçinde Türk Şivelerinin Ortaya Çıkışı ve Azeri Türkçesi Örneği, Savunma Hizmetleri Ve Koordinasyonu Dergisi, Yıl: l, S. l O, 1992, s, 10-12
 20 - 
BURAN, Ahmet, Doğu ve Güneydoğu Anadolu İçin Dil Atlası Yapıldı , Parlamenter, Yıl:2, S. 17, Eylül1993, s. 25-28
 21 - 
BURAN, Ahmet, Mehmet Akif in Dil İle İlgili Görüşleri , İLTÖRE, Yıl: l, S.3, Ocak 1995, s. 22-25
 22 - 
BURAN, Ahmet, Anadolu Ağızlarında İsim Hâl Ekleri , Prof. Dr. Tuncer Gülensoy Armağanı, Kayseri 1995, s. 164-173
 23 - 
Buran, A., Dil-Kültür Bağlamında Güneydoğu Sorunu, Cumhuriyetin 75. Yılında Doğu Anadolu’da Güvenlik ve Huzur Sempozyumu (17 -19 Aralık 1998) Bildirileri, Elazığ 1999, s. 371-376.
 24 - 
Buran, A., Harput’ta Son Osmanlı: Mehmet Bedri Yücesu, Dünü ve Bugünüyle Harput Sempozyumu Bildirileri-I, Elazığ 1999, s. 53-77.
 25 - 
Buran, A., Yemen Elması ve Doğu Cephesinden Bir Mektup, Savaşın Mağdurları, Öksüzler ve Yetimler Sempozyumu, Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırma Merkezi, İstanbul, Bildiriler 2002, s. 239-244.
 26 - 
BURAN, A., Dil ve Edebiyat, Bizim Külliye, S. 12, Elazığ 2002, s. 8-11
 27 - 
BURAN, A., Söz Ola Kese Savaşı, Bizim Külliye S. 13 Elazığ 2002, s. 6-10
 28 - 
BURAN, A., Türkiye’de Standart Dil Yaratma Çabaları ve Kürtçe, Muzaffer Özdağ Armağanı, C. 4. 2003
 29 - 
Buran, A., Türkiye’de Ortak Dil Yaratma Çabaları ve Kürtçe, Muzaffer Özdağ Armağanı, C. 4., 2003.
 30 - 
BURAN, A., Konuşma Dili-Yazı Dili İlişkileri ve Cumhuriyet Devrinde Yazı Dilinin Ağızlardan Aldığı Kelimeler Üzerine Bir Değerlendirme, Zeynep Korkmaz Armağanı, TDK yay. Ankara 2004, s. 80-102
 31 - 
BURAN, A.,Karma Diller ve İki Örnek: Klasik Osmanlıca ve Kürtçe, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 20, Kayseri 2006/1, s. 19-35
 32 - 
Buran, A., Bir Şair ve Bir Okuyucu, Yavuz Bülent Bâkiler’e Armağan (Haz. Selçuk Karakılıç), Size Dergisi Yay., İstanbul 2006, s. 61-65.
 33 - 
BURAN, A., Kelime, Kavran Alanı ve Kelime Ailesi Bakımından Türkçede Bayram, Prof. Dr. Saim Sakaoğlu’na Armağan, Konya 2006, s. 599-608
 34 - 
Buran, A., Manas Destanı, Törekul Aytmatov ve Çon-Taş Katliamı. Kardeş Kalemler, S. 12, Aralık 2007, s. 71-75.
   International Conferences and Symposiums / Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar  : 
 1 - 
Buran, A.,Türkçede İsim Çekim Ekleri, Türk Gramerinin Sorunları-II, Türk Dil Kurumu (6 Nisan 1996, Ankara)
 2 - 
Buran, A., Türkçede Kelimelerin Ekleşmesi ve Eklerin Kökeni, 3. Uluslar Arası Türk Dili Kurultayı, (23-27 Eylül 1996) Türk Dil Kurumu, Türkiye-Ankara
 3 - 
Buran, A., Anadolu(Türkiye Türkçesi) Ağızlarının Karşılaştırmalı Incelemesi ve Bu Konu İle Ilgili Sorunlar, Ağız Araştırmaları Bilgi Şöleni (9 Mayıs 1997-TDK Ankara)
 4 - 
Buran, A., Türk Edebiyatında Saatnameler ve Hibetullah ibni İbrahim’in Saatnamesi, 9. Milli Türkoloji Kongresi (15-19 Eylül 1997, İstanbul).
 5 - 
Buran, A.,Dil-Kimlik İlişkisi, Türkiye Ortadoğu ve Kuzey Irak İlişkileri Sempozyumu (21-23 Nisan 1998, Alanya/Antalya).
 6 - 
BURAN, A.,Dil-Kültür Bağlamında Güneydoğu Sorunu, Karakeçili 4. Uluslar Arası Kültür Şenliği, (18-20 Eylül 1998, Karakeçili/Kırıkkale).
 7 - 
BURAN, A.,Türkiye Türkçesinin Sesbilgisi ile İlgili Sorunları, Türk Gramerinin Sorunları, Türk Dil Kurumu (27 Kasım 1998, Ankara).
 8 - 
BURAN, A.,Türkçede ve Türkiye Türkçesi Ağızlarında ş/s Meselesi, 4. Uluslar Arası Türk Dili Kurultayı, Türk Dil Kurumu ( 24-29 Eylül 2000, Çeşme/İzmir).
 9 - 
BURAN, A.,Yemen Elması ve Doğu Cephesinden Bir Mektup, Uluslararası Savaş Çocukları, Öksüzler ve Yetimler Sempozyumu, Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırma Merkezi, Bildiriler, İstanbul 2003, s. 239-244.
 10 - 
BURAN, A.,Kavram Alanı-Kelime Ailesi İlişkileri Bakımından Türkçede Bayram, I. Uluslar Arası Geleneksel Bayramlar, Törenler Sempozyumu, Kırım Pedagoji ve Mühendislik Üniversitesi (3-8 Ağustos 2003, Simferepol/Kırım/Ukrayna).
 11 - 
BURAN, A.,Cumhuriyet ve Dil, Türkiye Cumhuriyetinin 80. Yılı Bilgi ve Kültür Şöleni, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (29 Ekim 2003, Bişkek/Kırgızistan).
 12 - 
BURAN, A.,Türkiyedeki Ağız Araştırmaları ve Türkistan’daki Diyalektolojik Meseleler, Sersen Amancolov cene Kazirki Kazak Filologiyasının Özekti Meseleleri, A. Baytursınulı Atındagı Til Bilim İnstitutu, (25-26 Kasım 2003, Almatı/Kazakistan).
 13 - 
BURAN, A.,Çok Dilli Toplumlarda Dil İlişkileri ve İletişim Sorunları, I. Uluslararası İpek Yolu Tarih ve İletişim Sempozyumu, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (26-27 Nisan 2004, Bişkek/Kırgızistan).
 14 - 
BURAN, Ahmet; "Kavram ve Gramer Çevirileri Bağlamında Kazakça-Rusça İlişkisi", IV. Uluslararası Türkoloji Kongresi, 13-14 Mayıs 2011, Ahmet Yesevi Üniversitesi,Türkistan/KAZAKİSTAN
 15 - 
BURAN, A.,Dil İlişkileri ve Kavram Tercümeleri Üzerine Bir Değerlendirme, XII. Uluslararası KIBATEK Edebiyat Şöleni (10-17 Mayıs 2006, Bakü/Azerbaycan).
 16 - 
BURAN, A.,Oş İlinin Özgön İlçesinde (Kırgızistan) Yaşayan Türkler ve Ağızları, Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, Bilkent Üniversitesi (26-28 Eylül 2006, Ankara).
 17 - 
BURAN, A.,Olumsuzluk Ekinin (-mA) Türk Lehçelerindeki Ses Bilgisi Görüntüsü Üzerine Bir Değerlendirme, 2. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı Bildirileri (25-30 Ekim 2007, Bişkek/Kırgızistan).
 18 - 
BURAN, A.,Atatürk’ün Okuduğu Dil ile İlgili Kitaplar, VI.Uluslararası Atatürk Kongresi, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı (10-15 Ekim 2007, Ankara).
 19 - 
BURAN, A.,Ak Gemi’de Babalık Kavramı ve Baba-Çocuk İlişkisi, Bir Bilgelik Durağı; Cengiz Aytmatov Sempozyumu, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (16-17 Ekim 2008, Bişkek/Kırgızistan).
 20 - 
BURAN, A.,Dil Kullanımında Yozlaşma, 3. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, Lefke Avrupa Üniversitesi (25-28 Eylül 2008, Kıbrıs).
 21 - 
BURAN, A.,Türkiye Türkçesi Ağızlarının Tasnifleri Üzerine Bir Değerlendirme, II. Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı, Kafkas Üniversitesi (21-23 Mayıs 2009, Kars).
 22 - 
BURAN, A.,Türkçenin Eğitimi ve Öğretimine Yönelik Bilgi Kaynaklarına Erişim Sorunu ve Elektronik Ortamda Bilgi Paylaşımı, II. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı (2-4 Temmuz 2009, Ürgüp/Göreme/Nevşehir).
 23 - 
BURAN, A.,Türk Lehçeleri (Dil) Araştırmalarının Bugünkü Durumu ve Problemleri, Türklük Araştırmalarının Bugünkü Durumu ve Sorunları Sempozyumu, Gazi Üniversitesi (16-17 Kasım 2009, Ankara).
 24 - 
BURAN, A., Bir Anti-HomoSoviyetus:Bahtiyar Vahabzade, Azatlığın Sesi Bahtiyar Vahapzade Uluslararası Sempozyumu, 13-14 Şubat 2010, Ardahan
 25 - 
BURAN, A., “Doğu Anadolu Dil Atlası”, II. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi, 19-25 Nisan 2010, İzmir/Çeşme
 26 - 
BURAN, Ahmet; "Kavram ve Gramer Çevirileri Bağlamında Kazakça-Rusça İlişkisi", IV. Uluslararası Türkoloji Kongresi, 13-14 Mayıs 2011, Ahmet Yesevi Üniversitesi,Türkistan/KAZAKİSTAN
 27 - 
BURAN, Ahmet, '' Türkiye Türkçesi Ağızlarında -R, -R- Türemesi'', IV. Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı, 27-29 Ekim 2011, Trakya Üniversitesi/ Edirne
 28 - 
BURAN, Ahmet, ''Yabancılara Türkçe Öğretiminin Sorunları'', IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 22-24 Aralık 2011, Muğla Üniversitesi/ Muğla
   National Conferences and Symposiums / Ulusal Konferans ve Sempozyumlar  : 
 1 - 
BURAN, A., Eski Türk Gelenek ve Göreneklerinin Fırat Havzasındaki İzleri, Fırat Havzası Folklor ve Etnografya sempozyumu, Fırat Üniversitesi (24-27 Ekim 1985-Elazığ)
 2 - 
BURAN, A., Elazığ İl Halk Kütüphanesindeki yazma eserler, Fırat Havzası Yazma Eserler Sempozyumu, Fırat Üniversitesi (5-6 Mayıs 1986-Elazığ)
 3 - 
BURAN, A., Dede Korkut Hikayelerinin Doğu Anadolu Varyantları, Sultan Baba Sempozyumu, Fırat Üniversitesi, (Ekim 1987-Tunceli)
 4 - 
BURAN, A., Fırat Havzasında Yağmur Duası ve “YADA” Taşı, Fırat Havzası ll. Folklor ve Etnografya Sempozyumu, Fırat Üniversitesi (5-7 Kasım 1987)
 5 - 
BURAN, A., Mehmet Akif Ersoy'un Dil Hakkındaki Görüşleri, Mehmet Akif Ersoy Paneli, (27 Aralık 1989 Elazığ/Sivrice)
 6 - 
BURAN, A.,Yunus Emre'nin Yetiştiği Sosyal Zemin,Yunus Emre Paneli, Fırat Üniversitesi (1 Mart 1990-Elazığ)
 7 - 
BURAN, A.,Doğu Anadolu Ağızlarında Kelimelerin Oluşması ve Yapısı Üzerine Bir Deneme, Doğu Meselesi Sempozyumu, Yeni Düşünce Gazetesi( 3-4 Mart 1990-Ankara)
 8 - 
BURAN, A.,Fırat Havzasında Türk Boyları ve Bölge Ağızlarının Tabakalaşması, Türk Milli Bütünlüğü İçinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Sempozyumu, Erciyes Üniversitesi, (23 Mart 1990-Kayseri)
 9 - 
BURAN, A., Kayseri'de Halk Takvimi, Erciyes Yöresi l. Folklor Halk Edebiyatı ve Etnoğrafya Sempozyumu. Erciyes Üniversitesi ( 3-5 Mayıs 1990)
 10 - 
BURAN, A., Türklüğün ve Türk Dilinin Bütünlüğü Açısından TÜRKÇE Adı Üzerine Bir Değerlendirme Türk Dünyasının Sosyal-Kültürel ve Ekonomik İlişkileri Kurultayı, Erciyes Üniversitesi, ( 23-25 Ekim 1991-Kayseri)
 11 - 
BURAN, A., Mevlana ve Döneminin Türk Dili Bakımından Değerlendirilmesi, Mevlana Paneli, (18 Aralık 1991-Elazığ/Sivrice)
 12 - 
BURAN, A., Türk Dilinin Tarihi Gelişimi İçinde Şivelerin Ortaya Çıkışı ve Azeri Türkçesi Örneği, Dünyadaki Gelişmeler ve Türk Cumhuriyetleri Paneli, Fırat Üniversitesi (23 Aralık 1991-Elazığ)
 13 - 
BURAN, A., Harput’ta Son Osmanlı: Mehmet Bedri Yücesu, Dünü ve Bugünüyle Harput ve Çevresi Sempozyumu(24-27 Eylül 1998-Elazığ)
 14 - 
BURAN, A., Dil-Kimlik Bağlamında Güneydoğu Sorunu, Doğu Anadolu’da Huzur ve Güvenlik Sempozyumu(17-19 Aralık 1998-Elazığ)
 15 - 
BURAN, A., Çağdaş Türk Yazı Dillerinde Ve Türkiye Türkçesi Ağızlarında İkincil Uzun Ünlüler, II. Kayseri Ve Yöresi Kültür, Sanat Ve Edebiyat Bilgi Şöleni, Erciyes Üniversitesi,(10-12 Nisan 2006-Kayseri)
 16 - 
BURAN, Ahmet, '' Türk Dünyasının Geleceğini İnşa Ederken'', Türk Dünyasında Yeni Gelişmeler ve Türkiye Çalıştayı, 26 Mart 2011, Antalya
 17 - 
BURAN, Ahmet, ''Dilimizin ve Bilimimizin Soykırımı'', Türk Ocakları, 15 Nisan 2011, Antalya
 18 - 
BURAN, Ahmet, ''Bilim Alanında Terimlerin Önemi ve 'Küçürek Öykü' Terimi '', Küçürek Öykü Sempozyumu, 25-26 Kasım 2011, Ardahan Üniversitesi/ Ardahan
   Published Book or Chapter / Basılmış Kitap ya da Bölümler  : 
 1 - 
BURAN, Ahmet, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Üzerine Araştırmalar (Ağızlar), Boğaziçi Yay. Ankara 1992, 175 s
 2 - 
BURAN, A., GÜLENSOY, T., Tunceli Yöresi Ağızlarından Derlemeler Boğaziçi Yay., İstanbul 1992, 188 s.
 3 - 
BURAN, A., GÜLENSOY T., Elazığ Yöresi Ağızlarından Derlemeler-1,Türk Kurumu Yay., Ankara 1994,239 s
 4 - 
BURAN, A.,MEHMETOĞLU A., KIZI, H.A., Karşılaştırmalı Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü (Türkiye T.-Azerbaycan T.- Rusça- İngilizce} Nil Yay., İzmir, 1994,231 s.
 5 - 
BURAN, Ahmet, Tuncer Gülensoy Armağanı (Editörlük), Kayseri 1995, XXXVIII + 395 s.
 6 - 
BURAN, Ahmet, Anadolu Ağızlarında İsim (Hal) Ekleri, Türk Dil Kurumu Yay. Ankara 1996, XV11+ 326
 7 - 
BURAN, Ahmet, Keban, Baskil ve Ağın Yöresi Ağızları, Türk Dil Kurumu Yay., Ankara 1997,XIV+ 209 s
 8 - 
BURAN, A., ALKAYA, E. Çağdaş Türk Lehçeleri, Akçağ Yay.. Ankara 2003, XVII + 427 s.
 9 - 
BURAN, A., OĞRAŞ, Ş., Elazığ İli Ağızları, Elazığ 2003
 10 - 
BURAN, Ahmet, Nimri Dede, Hayatı ve Şiirleri, Manas Yay. Elazığ 2006
 11 - 
BURAN, A., YILDIRIM, A., ÖZCAN, T., Harput'tan Hazara Elazığlı Şairler, Elazığ Belediyesi Yay., Elazığ 2006
 12 - 
BURAN, A., YILDIRIM, A., Mehmet Bedri Yücesu, Hayatı ve Şiirleri, Manas Yay., Elazığ 2006
 13 - 
BURAN, A.,Kurşunlanan Türkoloji, Manas Yay., (1. baskı) Elazığ 2007/Akçağ Yay. (2. baskı) Ankara 2009.
 14 - 
BURAN, A.,Elazığ Yöresi Söz Varlığı, (Dr. Nadir İlhan ile) TDK. Yay., Ankara 2008
 15 - 
Prof. Dr. Ahmet BURAN-Makaleler, (Yay. Haz. E. Alkaya, S. K. Yalçın, M. Şengül) Turkish Studies Yay., Ankara 2008
 16 - 
Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü (Su Ürünleri Terimleri Çalışma Grubu Üyesi), TDK Yay., Ankara 2009
 17 - 
Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü (Veteriner Hekimliği Terimleri Çalışma Grubu Üyesi), TDK Yay., Ankara 2009
 18 - 
Kişi Adları Sözlüğü (Kişi Adları Sözlüğü Çalışma Grubu Üyesi), http://www.tdk.org.tr/TR/Genel/AdArama.aspx.
 19 - 
BURAN, Ahmet, ALKAYA Ercan, Çağdaş Türk Yazı Dilleri I , Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, 2011, Eskişehir
 20 - 
BURAN, Ahmet, Sa'atname, Akçağ Yayınları, 2011, Ankara
 21 - 
BURAN Ahmet-YÜKSEL ÇAK Berna, Türkiye'de Diller ve Etnik Gruplar,Akçağ Yay., 2012 Ankara
   Thesis Supervised / Yönettiği Tezler  : 
 1 - 
ELBİR, Z. G., Anadolu Ağızlarında Fiil Yapım Ekleri,(F.Ü. Sos. Bil Enst., Yüksek Lisans) Elazığ 1994
 2 - 
ŞENEL M., Birleşik Cümlelerde Yüklem İlişkileri, (F.Ü. Sos. Bil Enst.Yüksek Lisans) Elazığ 1995
 3 - 
DELİCE, H.İ., Niğdeli Muhibbi, Gül ü Nevruz (Înceleme-Metin-Dizin), Doktora, Elazığ 1995
 4 - 
ALKAYA, E., Şeyyad İsa, Ahval-i Kıyamet, (İnceleme-Metin-îndeks) (F.Ü. Sos. Bil Enst., Yüksek Lisans) Elazığ 1996
 5 - 
KAYMAZ, M., Sivrice Yöresi Ağızları (İnceleme-Metinler-Sözlük) (F.Ü. Sos. Bil Enst., Yüksek Lisans) Elazığ 1996
 6 - 
TOSUN, İ., Çemişkezek, Pertek ve Hozat Yöresi Ağızları, (İnceleme-Metinler-Sözlük) (F.Ü. Sos. Bil Enst., Yüksek Lisans) Elazığ 1996
 7 - 
İLHAN, N., Eşref bin Muhammed,HazâinüVSaâdat (İnceleme-Metin-Dizin), Doktora, Elazığ 1998
 8 - 
CENGİZ, M., Saimbeyli (Adana) Ağızları (İnceleme-Metinler- Sözlük), (F.Ü. Sos. Bil Enst., Yüksek Lisans) Elazığ 1998
 9 - 
KARA, Ş., Elazığ Kişi Adları Üzerine Bir İnceleme, (F.Ü. Sos. Bil Enst., Yüksek Lisans) Elazığ 1999
 10 - 
İNCE, Y., Şemsi'nin Cevahirü'l-Kelimat'ı Üzerine Bir Dil İncelemesi, (F.Ü. Sos. Bil Enst., Yüksek Lisans) Elazığ 1999
 11 - 
OĞRAŞ, Ş., Elazığ İli Ağızları, (F.Ü. Sos. Bil Enst., Yüksek Lisans) Elazığ 2000
 12 - 
ELBİR, Z.G., Kitâb-ı Beyân fi Tedbîri Bedeni'l-İnsân, (İnceleme-Metin-Dizin), (Doktora) Elazığ 2000
 13 - 
ALKAYA, E., Kuzey Grubu Türk Lehçelerinde Edatlar, (F.Ü. Sos. Bil Enst., Doktora) Elazığ 2002
 14 - 
ESİN, B., Gemlik Yöresindeki Bulgar Göçmen Ağızları, (F.Ü. Sos. Bil Enst., Yüksek Lisans) Elazığ 2002.
 15 - 
ŞENEL, M., Elazığ İli Yer Adları, (F.Ü. Sos. Bil Enst., Doktora) Elazığ 2003
 16 - 
ÖZEK, F., Türkiye Türkçesi Ağızlarının Şekil Bilgisi, (F.Ü. Sos. Bil Enst.,Yüksek Lisans) Elazığ 2003
 17 - 
NARMATOVA, G., Sanat-ı Digerestter (Metin-İnceleme-Dizin), (Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans), Bişkek 2005.
 18 - 
SELÇUK, I. B. K., Oş İli Özgön İlçesi Köylerinde Yaşayan Türklerin Ağızları (İnceleme-Metin-Sözlük), (Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans), Bişkek 2005.
 19 - 
YALÇIN, S. K., İlköğretim 1. ve 5. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Sözvarlığı Unsurlarının Eğitsel Açıdan Değerlendirilmesi, (F.Ü. Sos. Bil Enst., Yüksek Lisans) Elazığ 2005.
 20 - 
ÖZBAY E., Elazığ Yöresi Avcılık Terimleri Sözlüğü, (F.Ü. Sos. Bil Enst., Yüksek Lisans), Elazığ 2006
 21 - 
AYDOĞDU, Ö., Türk Dilinde Mastarlar, (F.Ü. Sos. Bil Enst., Yüksek Lisans) Elazığ 2007
 22 - 
ÖZEREN M., Kırgız Türkçesinde Ünsüzler ve Ünsüz Olayları, (F.Ü. Sos. Bil Enst., Yüksek Lisans) Elazığ 2008
 23 - 
ÖZEK, F., Tarihî Türk Lehçelerinde Ünlüler, (F.Ü. Sos. Bil Enst., Doktora) Elazığ 2009
 24 - 
YALÇIN, S. K., Çağdaş Türk Lehçelerinde Ünlüler,(F.Ü. Sos. Bil Enst., Doktora) Elazığ 2009
   Cited References / Eserlere Yapılan Atıflar  : 
 1 - 
GÜZEL, Prof. Dr. Abdurrahman, ( Ş. Kaya SEFEROĞLU ile ), Atatürk ve Milli Birlik, Azerbaycan Kültür Demeği Yay., Ankara 1988, s.27,62, 37
 2 - 
YILMAZÇELİK , Ar.Gör. İbrahim, " 19. yüzyılda Harput ve civan yer isimleri üzerine bir deneme", Fırat Havzası H. Folklor ve Etnografya Sempozyumu (5-7 Kasım 1987) Bildirileri, s. 323-351, Elazığ 1989, s. 328,350
 3 - 
KAŞGARLI, Prof. Dr. Mehlika Aktok (Yaşar KALAFAT ile beraber), Türko-Kürtlerde Uygarlık ve Ağızlar Hakkında Düşünceler, Erciyes Üniversitesi Yay., Kayseri 1991, s. 30, 38, 40
 4 - 
GÜLER, Yard. Doç.Dr. Zülfü, Harput Ağzı, Elazığ Belediyesi Yay., Elazığ 1992,s. 165
 5 - 
Güney Doğu Anadolu'nun Tarihi, Kültürel, Ekonomik, Jeo-Politik ve Sosyal Durumu ", Türk Ocakları Merkez İdare Heyeti Yay., Ankara 1992, s.52
 6 - 
AŞAN, M. Beşir, Elazığ, Tunceli ve Bingöl İllerinde Türk İskân İzleri (XI- XIILYüzyıllar), TKAE Yay., 2. Baskı, Ankara 1992, s. 95,108
 7 - 
ÇAY, Prof. Dr. Abdulhalûk M., Her Yönüyle Kürt Dosyası, Ankara 1993, s. 132,133,141,539
 8 - 
GÜVENÇ, Prof. Dr. Bozkurt, Türk Kimliği, Kültür Bak. Yay., Ankara 1993, s. 391
 9 - 
ALPTEKİN ,Yard. Doç. Dr. A. Berat, Fırat Havzası Efsaneleri (Metinler), Antakya 1993, s. XXII, XXII, XXV, XXIX, XXX, XXXI, XXXIII
 10 - 
GÜLENSOY, Prof. Dr. Tuncer, Kürtcenin Etimolojik Sözlüğü - Deneme-, Ankara 1994, s.XLV,L
 11 - 
KAHRAMAN, Dr. Tahir, Çağdaş Türkiye Türkçesindeki Fiillerin Durum Ekli Tamlayıcıları, TDK Yay., Ankara 1996, s. 5,11
 12 - 
BOYRAZ, Arş. Gör. Şeref , "Karacaoğlan'da Hayvan ve Bitki Adlarının Fonksiyonları", Türklük Bilimi Araştırmaları, (2), Sivas 1996, s. 225- 250, s. 226
 13 - 
TÜRKDOĞAN, Prof Dr. Orhan, " Anadolu'nun Etnik Yapısı Dünü ve Bugünü ",Türk Dünyası Tarih Dergisi,. (112), s. 9-30, Nisan 1998, istanbul, s. 22, 23, 27, 29
 14 - 
KALAFAT, Dr. Yaşar, Doğu Anadolu'da Eski Türk İnançlarının İzleri, TKAE Yay., 2. Baskı, Ankara 1996, s. 38,115,116,145
 15 - 
KARARAN, Doç. Dr. Leylâ, Anadolu Ağızlarının Sınıflandırılması, Ankara 1996, s.67,188,196
 16 - 
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan, Etnik Sosyoloji( Türk Etnik Sosyolojisi), Timaş Yay., İstanbul 1997, s. 178,179, 195, 552, 553
 17 - 
ERGÖNENÇ, Ar.Gör. Dilek, "Anadolu Ağızlarında İsmin Çekim (Hâl) Ekleri, TDKYay., Ankara 1996", Türk Dili(552), Aralık 1997, s. 569-572, s. 569-572
 18 - 
ATSIZ, Bilgehan Gökdağ (Nazım KURUCA ile beraber), "Giresun'daki Eski Türk İnançlarının İzleri", Giresun Kültür Sempozyumu (30 - 31 Mayıs 1998) Bildirileri, İstanbul 1998, s. 424
 19 - 
TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Orhan, Güneydoğu Kimliği, Alfa Yay., 2.Baskı, İstanbul
 20 - 
KALAFAT, Yaşar, Kuzey Azerbaycan- Doğu Anadolu ve Kuzey Irak'da Eski Türk Dinî İzleri, Kültür Bak. Yay., Ankara 1998, s. 171,186
 21 - 
GÜLSEVİN, Doç. Dr. Gürer, "Köktürk Bengü Taşlarmdaki Oğuzca Özellikler",Kardeş Ağızlar Dergisi, (7), s. 12-19, Temmuz-Ağustos-Eylül 1998 Kayseri , s. 16
 22 - 
ÖZER, Yard. Doç. Dr. Osman, "Anadolu Ağızlarının Altaistik Açıdan Değerlendirilmesi", Ağız Araştırmaları Bilgi şöleni( 9 Mayıs 1997), TDK Yay., Ankara 1999, s. 107-124, s. 108
 23 - 
DEMİR, Yard. Doç. Dr. Nurettin, " Ağız Araştırmalarında Derleme Teknikleri", Ağız Araştırmaları Bilgi şöleni( 9 Mayıs 1997), TDK Yay., Ankara 1999, s. 78-88, s. 86
 24 - 
ALYILMAZ, Yard. Doç. Dr. Cengiz, " Zamir w'si Eski Bir İyelik Ekinin Kalıntısı Olabilir mi?", Türk Gramerinin Sorunları -U, TDK Yay., Ankara 1999, s. 403-413,s.413
 25 - 
KAHRAMAN, Yard. Doç. Dr. Tahir, " Çağdaş Türkiye Türkçesinde Ad ÇekimiEklerinin Kullanım Özellikleri ve İşlevleri", Türk Gramerinin Sorunları - II, TDK Yay., Ankara 1999, s. 278-298, s. 296
 26 - 
YÜCEL, Doç. Dr. Bilal, "700 Yıl Ara İle Batı Türkçesi Grameri Üzerine: I İsim İşletme Ekleri", Türklük Bilimi Araştırmaları, (8), Sivas 1999, s. 125-183,, s. 146
 27 - 
YILMAZÇELİK , Doç. Dr. İbrahim, XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Dersim Sancağı, Elazığ 1999, s. 190
 28 - 
GÜLER, Yard. Doç.Dr. Zülfü, " Harput Ağzına Has Kelimelerin Yapı ve Anlam Özellikleri", Dunu ve Bugünüyle Harput Sempozyumu Bildirileri-I, s. 441-455, Elazığ 1999, s. 452
 29 - 
ÜSTÜNER, Yard. Doç.Dr. Ahad, Anadolu Ağızlarında Sıfat-Fiil Ekleri, TDK Yay., Ankara 2000, s. 4,54,133, 189,190
 30 - 
GÜLSEREN, Yard Doç.Dr. Cemil, Malatya İli Ağızları, TDK Yay., Ankara 2000, s.33,34,36,132,226,227
 31 - 
GÜNŞEN, Yard. Doç.Dr. Ahmet, Kırşehir ve Yöresi Ağızları, TDK Yay., Ankara 2000, s. 180
 32 - 
KORKMAZ, Prof. Dr. Zeynep, "Türkiye'de Ağız Sözlükleri", Türk Dili (583) Temmuz-2000, s. 7-14, s. 13
 33 - 
ERCİLASUN, Prof. Dr. Ahmet Bican, " Ağız Araştı rm al an na Toplu Bir Bakış", Türk Dili( 584), Ağustos 2000, s. 115-119, s. 116
   Projects / Projeler  : 
 1 - 
Elazığ Ağzı Sözlüğü (Fırat Üniversitesi Araştırma Fonu-FÜNAF No. 435)
 2 - 
Çağdaş Türk Lehçelerinde Edatlar (FÜNAF No. 453)
 3 - 
Elazığ İli Yer Adlan Üzerine Bir İnceleme (FÜNAF No. 428)
 4 - 
Türkiye Türkçesi Ağızlarının Şekil Bilgisi (FÜBAP No. 471)
 5 - 
Tarihi Türk Lehçelerinde Ünlüler (FÜBAP No. 1598)
 6 - 
Çağdaş Türk Lehçelerinde Ünlüler (FÜBAP No. 1671)
 7 - 
Kırgız Türkçesinde Ünsüzler ve Ünsüz Olayları (FÜBAP No. 1608)
   The Others / Diğer  : 
 1 - 
BURAN, A., The Role Of Kyrgyz and Russian Languages in Political Realities of Kyrgyzistan, Dialogue (Berween Civil Society and Government in Kyrgyzistan), January 2004, s.30 (dil tartışmasında bir bölüm)
 2 - 
BURAN, A., Kırgız Tili Söylönböy Kalsa Ölöt, Zaman Kırgıztan, 2 Aprel, 2004 Cıl, s.19
 3 - 
BURAN, A., Türk Dünyası Kurultayının Ardından (Türk Dünyasının Sosyal Kültürel ve Ekonomik İlişkileri Kurultayı, 23-25 Ekim 1991, Kayseri), Nilüfer Dergisi, Kasım 1991, s. 3-5.
 4 - 
BURAN, A., Kürt=Türk, Günışığı Gazetesi, 4-7 Mart 2002.
 5 - 
BURAN, A., Kırgız Tili Süylönböy Kalsa Ölöt, Anı Menen Koşo Kırgızdar da Cok Bolot, Zaman Kırgızistan, 2 Nisan 2004, s. 19.
 6 - 
BURAN, A., Türkçenin Bugünkü Meseleleri, Bizim Külliye, 2006, S. 30, s. 40-44.
 7 - 
BURAN, A., Mehmet Akif Ersoy’un Dil Hakkındaki Görüşleri, Mehmet Akif Ersoy Paneli, (27 Aralık 1989, Sivrice/Elazığ)
 8 - 
BURAN, A.,Yunus Emre’nin Yetiştiği Sosyal Zemin, Yunus Emre Paneli, Fırat Üniversitesi (l Mart 1990, Elazığ)
 9 - 
BURAN, A., Mevlana ve Döneminin Türk Dili Bakımından Değerlendirilmesi, Mevlana Paneli, (18 Aralık 1991, Sivrice/Elazığ)
 10 - 
BURAN, A., Türk Dilinin Tarihi Gelişimi İçinde Şivelerin Ortaya Çıkışı ve Azeri Türkçesi Örneği, Dünyadaki Gelişmeler ve Türk Cumhuriyetleri Paneli, Fırat Üniversitesi (23 Aralık 1991, Elazığ)
 11 - 
BURAN, A.,Türklerde Alfabe Problemi ve Ortak Türk Alfabesi, TİSAV Elazığ Şubesi (1995, Elazığ)
 12 - 
BURAN, A., Atatürk ve Türk Dili, On Kasım Atatürk’ü Anma Toplantısı, Fırat Üniversitesi (10 Kasım 1996, Elazığ)
 13 - 
BURAN, A.,Türklerde Alfabe Sorunu ve Ortak Türk Alfabesi, Elazığ Ahmet Kabaklı Anadolu Öğretmen Lisesi ( 14 Nisan 1997, Elazığ)
 14 - 
BURAN, A., Dil-Kimlik İlişkisi, Türkiye Ortadoğu ve Kuzey Irak İlişkileri Sempozyumu (21-23 Nisan 1998, Alanya/Antalya)
 15 - 
BURAN, A., Mahalli Basında Dil ve Diksiyon, Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti (2 Ekim 1998, Elazığ)
 16 - 
BURAN, A., Dil-Düşünce İlişkisi, Elazığ Anadolu Lisesi (13 Haziran 2000, Elazığ)
 17 - 
BURAN, A.,Yabancı Diller Karşısında Türkçe, Kamu-Sen Elazığ Şubesi (15 Aralık 2000, Elazığ)
 18 - 
BURAN, A., Dillerin Doğum ve Ölüm Süreçleri, TİSAV Elazığ Şubesi (16 Ekim 2001, Elazığ)
 19 - 
BURAN, A., Dünyada Ana Dili Uygulamaları ve Türkçe, Keban Kaymakamlığı (17 Nisan 2002, Keban/Elazığ)
 20 - 
BURAN, A., Eğitim ve Bilim Dili Olarak Kırgızca, Baytik Atındagı Orto Mektep (15 Mayıs 2004, Bişkek/Kırgızistan)
 21 - 
BURAN, A., Kırgızistan İzlenimleri, TİSAV Elazığ Şubesi (2 Eylül 2005, Elazığ)
 22 - 
BURAN, A., Orta Asya’daki Kültür ve Uygarlıkların Araştırılması Projesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (29 Eylül 2005, Ankara)
 23 - 
BURAN, A., Nimri Dede’nin Hayatı, Şiirleri ve Felsefesi, Keban Kaymakamlığı (6 Mayıs 2006, Keban-/Elazığ)
 24 - 
BURAN, A., Türkiye’de Dil ve Kimlik Sorunları, Aydınlar Ocağı Malatya Şubesi, (27 Kasım 2006, Malatya)
 25 - 
BURAN, A., Türk Dünyasının Güncel Meseleleri, Türk Ocağı Elazığ Şubesi (08 Aralık 2006, Elazığ)
 26 - 
BURAN, A., Doğumunun 105. Yılında Harputlu Şair Mehmet Bedri Yücesu, (Edibe Can Müftülük Sitesi Konferans Salonu, 22 Aralık 2006, Elazığ)
 27 - 
BURAN, A.,Dünyadaki Son Gelişmeler Karşısında Türk Dilinin Geleceği, Fırat Üniversitesi, (2007, Elazığ)
 28 - 
BURAN, A.,Dil Kullanımında Yozlaşma ve Türkçemiz Paneli, Özel Harput Lisesi, (27 Mart 2007, Elazığ)
 29 - 
BURAN, A.,75. Yılında Türk Dil Kurumu ve Türkçemiz Konulu Panel, Fırat Üniversitesi (18 Nisan 2007, Elazığ)
 30 - 
BURAN, A.,Türk Diline Kimesneler Bakmaz idi, Türk Ocağı Elazığ Şubesi, (18 Mayıs 2007, Elazığ)
 31 - 
BURAN, A.,Yıldırım Sesli Manasçı: AYTMATOV Paneli, Fırat Üniversitesi (25 Ekim 2007, Elazığ)
 32 - 
BURAN, A.,Kurşunlanan Türkoloji, Elazığ Valiliği, (26 Ekim 2007, Elazığ)
 33 - 
BURAN, A.,Bakü’de Gerçekleştirilen 11. Türk Dünyası Dostluk Kardeşlik ve İşbirliği Kurultayı Üzerine Bir Değerlendirme, Türk Ocağı Elazığ Şubesi (14 Aralık 2007, Elazığ)
 34 - 
BURAN, A.,Dilimizin ve Bilimimizin Soykırımı-Kurşunlanan Türkoloji, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı (29 Aralık 2007, İstanbul)
 35 - 
BURAN, A.,Kasgarlı Mahmut ve Türkçecilik, Türk Ocağı Elazığ Şubesi (19 Aralık 2008)
 36 - 
BURAN, A.,Ağın Ağzının Türkiye Türkçesi Ağızları İçindeki Yeri, Ağın Kültürünü Mayalayan İnsanlar ve Eğitime Adanmış Hayatlar, Panel, (7 Temmuz 2009, Ağın-/Elazığ)
 37 - 
BURAN, A.,Türk Dünyasında Çok Dillilik ve Dil Değiştirme, Doğu Anadolu’da Emperyalizmin Tuzakları Paneli (30 Ekim 2009, Elazığ)
 38 - 
BURAN, A.,Türkiye’de Dil Tartışmaları ve Gerçekler, Türk Ocağı Kahramanmaraş Şubesi (19 Aralık 2009, Kahramanmaraş)
 39 - 
BURAN, A., Türkiyede Dil Meselesi, Türk Ocakları Genel Merkezi, 23 Ocak 2010, Ankara
 40 - 
BURAN, A., “ Dil Bilinci ve Türkçe” Fırat Üniversitesi, 11 Mayıs 2010, Elazığ
 41 - 
BURAN, A., “ Türklüğün ve Türkçenin Soykırımı, Bilinmeyen Gerçekler” Yeni Ufuklar Derneği, 16 Nisan 2010, Kayseri
 42 - 
BURAN, A., “ Dilimizin ve Bilimimizin Soykırımı” Kafkas Üniversitesi, 10 Mayıs 2010, Kars
 43 - 
BURAN, A., Türk Kültüründe Aşevleri, Kayseri Örneği” Yeni Ufuklar Derneği, 14 Mayıs 2010, Kayseri
 44 - 
BURAN, Ahmet; "Türkiye'de Konuşulan Diller ve Kürtçe", Yeni Ufuklar Dergisi, Nisan-Mayıs-Haziran 2011, S.9, s.24-30
 
 
Designed by Musa ÇIBUK © 2005 
| Aktif Ziyaretçi Sayısı: 73 | Toplam Ziyaret: 9105712 |