F.Ü. Personel Bilgi Sayfası
30 Temmuz 2015 - Perşembe 
   F.U. Main Page / F.Ü. Ana Sayfa      Main Page / Ana Sayfa     Staff Search / Personel Ara     Kullanıcı Girişi - Login 
 
  Hilal KAZU  (  ) 


 
 Doğum Yeri :   Elazığ
 Doğum Tarihi :   1965
 Yabancı Dil :   İngilizce
 Telefon :   0-424-2370000-4923
 Fax :   
 E-posta adresi :  hkazu@firat.edu.tr
 Uzmanlık Alanı : 
Eğitim programları
 Lisans :   Ankara Ün. Eğitim Bilimleri Fakültesi  1987 
 Yüksek Lisans :   Fırat Ün. Sosyal Bilimler Enstitüsü  1990 
 Doktora :   Fırat Ün. Sosyal Bilimler Enstitüsü  1996 
 Doçentlik :    
 Profesörlük :    
 
 Akademik ve İdari Görevleri : 
 Yer  Görevi  Baş. Tarihi  Bit. Tarihi
 Eğitim Proğramları Anabilim Dalı  Anabilim Dalı Başkanı  Mart 2007  Nisan 2012
 
 Yayınları : 
   Article in the Int. Referee Journals / Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar  : 
 1 - 
Kazu, H. ve Aslan, S. (2013). 2004 İlköğretim Programının “Ölçme-Değerlendirme” Boyutu İle İlgili Yapılan Araştırmaların Değerlendirilmesi. Elementary Education Online, Volume 12, Issue 1, pp. 87‐108.
 2 - 
Kazu, H. ve Aslan, S. (2012). 2004 İlköğretim Programının “Öğrenme-Öğretme Süreci” Boyutu İle İlgili Yapılan Araştırmaların Değerlendirilmesi. e-International Journal of Educational Research. Volume: 3 Issue: 2, pp. 78-94
 3 - 
Kazu, H. ve Demiralp, D. (2012). “İlköğretim Birinci Kademe Programlarında Yansıtıcı Düşünmeyi Geliştiren Yöntemlerin Kullanılma Durumu (Elazığ İli Örneği)” International Online Journal of Educational Sciences, 24 (1), 131-145.
 4 - 
Kazu, H. ve Aslan, S. (2012). Birleştirilmiş Sınıf Öğretmenlerinin Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi (Nitel Bir Araştırma). Turkish Studies. Volume 7, Issue 2, p.693-706.
 5 - 
Kazu, İ. Y., Kazu, H. and Özdemir, O. (2005). The Effects of Mastery Learning Model on the Success of the Students Who Attended “Usage of Basic Information Technologies” Course. Journal of Educational Technology & Society. Volume: 8, Number: 4, Pp. 233-243.
   Article in the Nat. Referee Journals / Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar  : 
 1 - 
Kazu, H. ve Aslan, S. (2014). "Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersinin Birinci Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Elazığ İli Örneği)". Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 24 Sayı 1 (Ocak 2014), 49-63.
 2 - 
Kazu, H. ve Yıldırım, N. (2013). " Öğretmenlerin Bilişsel Farkındalık Stratejilerini Kullanma Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Karşılaştırılması." Türk Eğitim Bilimleri Dergisi , 11(4), 323-342.
 3 - 
Kazu, H. ve Aslan, S. (2013). "Serbest Etkinlik Dersinin Birleştirilmiş Sınıflarda Görev Yapan Öğretmenlerin Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi (Elazığ İli Örneği)". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 34 (Temmuz 2013/II), 133-145.
 4 - 
Kazu, H. ve Demiralp, D. (2012). "İlköğretim Birinci Kademe (1.-5. Sınıflar) Programlarının Yansıtıcı Düşünmeyi Geliştirmeye Etkisine Yönelik Öğretmen Görüşlerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 5(4), 412-432.
 5 - 
Demiralp, D. ve Kazu, H. (2012) “İlköğretim Birinci Kademe Programlarının Öğrencilerin Yansıtıcı Düşünmelerini Geliştirmedeki Katkısına Yönelik Öğretmen Görüşleri”. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi. 2 (2), 29-38.
 6 - 
Ersözlü Z. N. ve Kazu, H. (2011). "İlköğretim Beşinci Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Uygulanan Yansıtıcı Düşünmeyi Geliştirme Etkinliklerinin Akademik Başarıya Etkisi". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 24 (1),141-159.
 7 - 
Kazu, H. ve Ersözlü Z. N. (2008). "Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerilerinin Cinsiyet, Bölüm ve ÖSS Puan Türüne Göre İncelenmesi". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 8 (1), 161-172.
 8 - 
Kazu, H. ve Yeşilyurt, E. (2008). "Öğretmenlerin Öğretim Araçlarını Kullanım Düzeyleri". Çağdaş Eğitim Dergisi. 33 (357), 25-33.
 9 - 
Kazu, H. ve Yeşilyurt, E. (2008). "Öğretmenlerin Öğretim Araç-Gereçlerini Kullanım Amaçları". Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 18 (2), 175-188.
 10 - 
Kazu, H. (2007). “Öğretmenlerin Sınıfta İstenmeyen Davranışların Önlenmesi ve Değiştirilmesine Yönelik Stratejileri Uygulama Durumları”. Milli Eğitim Dergisi. 36 (175), 57-65.
 11 - 
Kazu, H. ve Bulut, P. (2005). "Aktif Öğrenme". Yaşadıkça Eğitim Dergisi. Sayı: 88, Ss. 2-7.
 12 - 
Kazu, H. ve Kenç, F. (2002). “Öğretmenlerin Mesleki DeneyimlerininYaratıcılık Eğitimine Etkisi”. Yaşadıkça Eğitim Dergisi. Sayı: 74-75, 19-23.
 13 - 
Kazu, H. (2002). “İlköğretim sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Kurallarına İlişkin Görüşleri ve Uygulamaları”. Eğitim Araştırmaları Dergisi. 3 (9), 79-85.
 14 - 
Kazu, H. (1998). “Mikro Öğretimin Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumlar Üzerindeki Etkisi”. Kara Harp Okulu Bilim Dergisi. 8 (2), 29-44.
 15 - 
Kazu, H. (1994). Üniversite-Sanayi İşbirliği (Fırat Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi Örneği). Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 6 (1-2), 189-199.
 16 - 
Kazu, H. (1994). “Eğitimde Öğrenme Kaynakları Merkezinin Kullanımı”. Çağdaş Eğitim Dergisi. 19 (196), 20-23.
 17 - 
Kazu, H. (1993). “Öğretmen Yetiştirmede Öğretmenlik Uygulamalarının Yeri ve Önemi”. Öğretmen Dünyası. 14 (161), 9-12.
 18 - 
Kazu, H. (1991). “Fen-Edebiyat Fakültesi ile Teknik Eğitim Fakültesi’nde Yapılan Öğretmenlik Uygulamalarının Yürütülmesine İlişkin Görüşler”. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 5 (1), 233-254.
   International Conferences and Symposiums / Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar  : 
 1 - 
Kazu, H. ve Yıldırım, N. "Öğretmenlerin Öğrenme-Öğretme Ortamlarında Bilişsel Farkındalık Stratejilerini Kullanma Düzeyleri." 9 th International Balkan Education and Science Congress (16-18 Ekim 2014). Trakya Üniversitesi, Edirne.
 2 - 
Kazu, H. ve Demiralp, D. "Öğretmen Adaylarının Etkili Dinleyici Profilleri." 9 th International Balkan Education and Science Congress (16-18 Ekim 2014). Trakya Üniversitesi, Edirne.
 3 - 
Kazu, H. ve Demiralp, D. " Öğretmen Adaylarının Eleştirel Dinleme Yeterliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Karşılaştırılması." I. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi (24-26 Nisan 2014). İstanbul Üniversitesi ve EJER, İstanbul.
 4 - 
Kazu, H. ve Demiralp, D. " Öğretmen Adaylarının Aktif Dinleme Yeterliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Karşılaştırılması." I. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi (24-26 Nisan 2014). İstanbul Üniversitesi ve EJER, İstanbul.
 5 - 
Kazu, H. ve Aslan, S. Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Fırat Üniversitesi Örneği). International Perspectives on New Aspectes of Learning in Teacher Education IPALTE 2013 (2-4 October 2013). Dicle University, Diyarbakır.
 6 - 
Kazu, H. ve Aslan, S. "İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Programı 4.Sınıf Öğrencilerinin Birleştirilmiş Sınıf Uygulamasına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi (Fırat ve Dicle Üniversiteleri Örnekleri)." Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları Sempozyumu (1-3 Ekim 2012). Sinop Üniversitesi, Sinop.
 7 - 
Kazu, H. ve Yıldırım, N. "Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Bilgi Okuryazarlığı Zorlanma Düzeylerinin Belirlenmesi ve Cinsiyet Değişkenine Göre Karşılaştırılması (Tunceli Meslek Yüksekokulu Örneği)." Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları Sempozyumu (1-3 Ekim 2012). Sinop Üniversitesi, Sinop.
 8 - 
Kazu, H., Aslan, S. ve Aşkın, Z. The Evaluation of Free Activity Lesson According to (Grade 1-5) The Opinions of Classroom Teacher (A Case Study of Elazığ). 4 th International Congress of Educational Research (4-7 May 2012). Yıldız Technical University, İstanbul.
 9 - 
Kazu, H., Aşkın, Z. ve Aslan, S. The Opinions of The Teachers Who Work At Regional Boarding Primary Education Schools (A Case Study of Elazığ). 4 th International Congress of Educational Research (4-7 May 2012). Yıldız Technical University, İstanbul.
 10 - 
Kazu, H. ve Demiralp, D. "İlkögretim Birinci Kademe Programlarının Yansıtıcı Düşünmeyi Geliştirmeye Etkisine Yönelik Öğretmen Görüşlerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi (Elazıg İli Örneği)." I.Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (5-8 Ekim 2011). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 11 - 
Kazu, H. ve Aşkın Z. "Finlandiya ve Türkiye’deki Öğretmen Yetiştirme Sisteminin Karşılaştırılması." I.Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (5-8 Ekim 2011). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 12 - 
Kazu, H. ve Aslan, S. "2004 İlkögretim Programının “Ölçme-Degerlendirme” Boyutunun Yapılan Araştırmalara Dayalı Olarak Değerlendirilmesi." I.Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (5-8 Ekim 2011). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 13 - 
Kazu, H., Demiralp, D. ve Pullu, S. “Determination of Prospective Teachers' Levels of Having Effective Listening Skills”. The Second International Congress of Educational Research (29 April-02 May 2010). Bildirili. Educational Research Association, Çanakkale Onsekiz Mart University and Ministry of National Education, Antalya.
 14 - 
Kazu, H. “Öğretmenlik Uygulaması Süresinin Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumlara Etkisi”. Türkiye, Türk Cumhuriyetleri ve Asya Pasifik Ülkeleri Uluslararası Eğitim Sempozyumu (24-26 Eylül 1997). Bildirili. Milli Eğitim Bakanlığı, Fırat Ünv. ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Elazığ.
   National Conferences and Symposiums / Ulusal Konferans ve Sempozyumlar  : 
 1 - 
Kazu, H. ve Pullu, S. “Sınıf Öğretmenlerinin Değerler Eğitimine İlişkin Görüşleri." XII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (23-25 Mayıs 2013).Adnan Menderesi Üniversitesi Eğitim Fakültesi.
 2 - 
Kazu, H., Pullu, S. ve Erten, P. “Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmen Atamaları İçin Uygulanması Planlanan Alan Bilgisi Sınavına İlişkin Görüşleri”. 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (24-26 Mayıs 2012). Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Rize.
 3 - 
Kazu, H. ve Pullu, S. Topluma Hizmet Uygulamaları Dersini Alan Öğretmen Adaylarının Değer Algılarının Belirlenmesi. 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı ( 8-10 Eylül 2011). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Burdur.
 4 - 
Kazu, H. ve Pullu, S. “Öğretmen Adaylarının Değer Algılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi”. Değerler Eğitimi Sempozyumu (26-28 Ekim 2011). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi.
 5 - 
Kazu, H. ve Aslan, S. 2004 İlköğretim Programının "Öğrenme-Öğretme Süreci" Boyutunun Yapılan Araştırmalara Dayalı Olarak Değerlendirilmesi. 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı ( 8-10 Eylül 2011). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Burdur.
 6 - 
Kazu, H. ve Aslan, S. "Fransa ve Türkiye'deki Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Sisteminin Karşılaştırılması." 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (5-7 Mayıs 2011). Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sivas.
 7 - 
Kazu, H. ve Pullu, S. "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Lisansüstü Eğitime İlişkin Görüşleri ve Beklentileri." 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (5-7 Mayıs 2011). Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Sivas.
 8 - 
Kazu, H. ve Demiralp, D. “İlköğretim I. Kademe Programlarının Uygulanmasında Yansıtıcı Düşünmenin Geliştirilmesini Olumsuz Etkileyen Etmenlere Yönelik Öğretmen Görüşleri (Elazığ İli Örneği) ”. I. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (13-15 Mayıs 2010). Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi ve EPÖDER.
 9 - 
Kazu, H. ve Pullu, S. “Sınıf Öğretmenlerinin Tamamlayıcı Ölçme ve Değerlendirme Yöntem-Tekniklerini Bilme Düzeyleri ve Kullanma Sıklıkları”. I. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (13-15 Mayıs 2010). Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi ve EPÖDER.
 10 - 
Kazu, H. ve Ersözlü, Z.N. “Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilişötesi Öğrenme Stratejilerini Kullanma Düzeyleri”. VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (2-4 Mayıs 2008). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi.
 11 - 
Kazu, H., Pullu, S. ve Demiralp, D. “Birleştirilmiş Sınıflarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Ölçme ve Değerlendirmeye Yönelik Görüşleri ve Uygulamaları”. VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (2-4 Mayıs 2008). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi.
 12 - 
Kazu, H. ve Ersözlü, Z.N. “Öğretmen Adaylarının Bilişötesi Öğrenme Stratejilerini Kullanma Düzeylerinin İncelenmesi”. XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (5-7 Eylül 2007). Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Tokat.
 13 - 
Kazu, H. ve Yorulmaz, M. “Sınıf Öğretmenlerinin Portfolyolara İlişkin Görüşleri ve Uygulamaları”. XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (5-7 Eylül 2007). Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fak. Tokat.
 14 - 
Kazu, H. ve Yorulmaz, M. “İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Dersten Önce, Ders Sırasında ve Ders Sonrasında Yansıtıcı Düşünme Becerilerini Kullanma Durumları”. III. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi (18-20 Haziran 2007). Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Adana.
 15 - 
Kazu, H. ve Yorulmaz, M. “İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Yansıtıcı Düşünmeye İlişkin Görüş ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi”. 15. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (13-15 Eylül 2006). Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi.
 16 - 
Kazu, H. ve Ersözlü, Z. N. “Yeni Müfredatla Gelen Bitişik Eğik Yazıya İlişkin Öğretmen Görüşleri”. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi (14-16 Nisan 2006). Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü, Ankara.
 17 - 
Kazu, H., Özdemir, O. ve Özgentürk, İ. “Polis Meslek Yüksek Okulu Programlarına Bilişim Teknolojilerinin Uygulanabilirliği “Elazığ, Malatya, Diyarbakır İlleri Örneği”. 1. Polis Bilişim Sempozyumu (21-22 Ekim 2003). Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Ankara.
 18 - 
Kazu, H. ve Özdem, E., “İlköğretimin Birinci Kademesindeki Öğretmenlerin Sınıf Disiplinine İlişkin Uygulamalarının Değerlendirilmesi”, XI. Eğitim Bilimleri Kongresi ( 23-26 Ekim 2002). Yakındoğu Ünv., Lefkoşa, KKTC.
 19 - 
Kazu, H. “Öğretmen Yetiştirmede Mikro Öğretim Yönteminin Etkililiği (F.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi Örneği)”. IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (10-12 Eylül 1997). Anadolu Üniversitesi, Yunusemre Kampüsü, Eskişehir.
 20 - 
Kazu, H. ve KÜLAHÇI, Ş. G. “Öğretmen Yetiştirmede Kalitenin Artırılması Açısından Mikro Öğretim Uygulaması (Fırat Üniversitesi Uygulamaları)”. Yükseköğretimde Sürekli Kalite İyileştirme Sempozyumu (2 Mayıs 1997). Başkent Üniversitesi, Ankara.
 21 - 
Kazu, H. ve KÜLAHÇI, Ş. G. “Mikro Öğretim Yönteminin Öğretmenlik Uygulamaları Üzerindeki Etkisi”. II. Ulusal Eğitim Sempozyumu (18-20 Eylül 1996). Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul.
 22 - 
Kazu, H. “Mikro Öğretim Yönteminin Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumları Üzerindeki Etkisi”. III. Eğitim Bilimleri Kongresi (5-7 Eylül 1996). Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 23 - 
Kazu, H. “Öğretmen Yetiştirmede Mikro Öğretim Yönteminin Yeri ve Önemi”. Mesleki ve Teknik Eğitim Sempozyumu-I (22-23 Haziran 1995). Fırat Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Elazığ.
   Published Book or Chapter / Basılmış Kitap ya da Bölümler  : 
 1 - 
Kazu, H. (2009). Sınıfın Fiziksel Düzeni. İlköğretimde Sınıf Yönetimi (Editör: Mehmet Durdu KARSLI) Ankara: Kök Yayıncılık.
 2 - 
Kazu, H. (2008). Eğitim ve Felsefe. Eğitim Bilimine Giriş (Editör: Mehmet TAŞPINAR) (5. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 3 - 
Kazu, H. (2006). Eğitim Teknolojisi ve Program Geliştirme İlişkisi. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Hazırlama Değerlendirme (Editör: Mehmet GÜROL). Ankara: Akış Yayıncılık.
 4 - 
Kazu, H. (2006). Eğitimde Amaç ve Yazımı. Öğretimde Planlama, Uygulama ve Değerlendirme (Editör: Mehmet GÜROL) (3. Baskı). Ankara: Akış Yayıncılık.
 5 - 
Külahçı, Ş. ve Kazu, H. (1995). Eğitimde Amaçlar. Öğretmen Yetiştirme Modül Serisi. Ankara: Özışık Ofset Matbaacılık.
   Thesis Supervised / Yönettiği Tezler  : 
 1 - 
Nuray YILDIRIM (2012). Öğretmenlerin Öğrenme-Öğretme Ortamlarında Bilişsel Farkındalık Stratejilerini Kullanma Düzeyleri. Yüksek Lisans Tezi. Fırat Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
 2 - 
Serkan ASLAN (2012). Birleştirilmiş Sınıflı Okullarda Dizgeli Eğitimin Akademik Başarıya ve Tutuma Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Fırat Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
 3 - 
Hatice DOĞAN (2011). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Programındaki Etkinliklerin Eleştirel ve Yaratıcı Düşünme Becerilerini Geliştirmesine Yönelik Öğretmen Görüşleri (Malatya İli Örneği). Yüksek Lisans Tezi. Fırat Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
 4 - 
Demet DEMİRALP (2010). İlköğretim Birinci Kademe Programlarının Öğrencilerin Yansıtıcı Düşünmelerini Geliştirmeye Etkisine Yönelik Öğretmen Görüşleri (Elazığ İli Örneği). Yüksek Lisans Tezi. Fırat Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
 5 - 
Gülsüm ÇAKMAK (2010). İlköğretim Birinci Kademe Türkçe Öğretim Programının Öğrencilerin Yaratıcı Düşünmelerini Geliştirmeye Etkisine Yönelik Öğretmen Görüşleri (Tokat İli Örneği). Yüksek Lisans Tezi. Fırat Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
 6 - 
Zehra Nur ERSÖZLÜ (2008). Yansıtıcı Düşünmeyi Geliştirici Etkinliklerin İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersindeki Akademik Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi. Doktora Tezi. Fırat Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
 7 - 
Serkan PULLU (2008). Sınıf Öğretmenlerinin İlköğretim Programlarındaki Ölçme ve Değerlendirmeye Yönelik Görüşleri ve Uygulamaları. Yüksek Lisans Tezi. Fırat Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
 8 - 
Seda Saadet ATASÖNMEZ (2008). Program Geliştirme Süreci Doğrultusunda Yeni İlköğretim Programlarının İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Fırat Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
 9 - 
Murat YORULMAZ (2006). İlköğretim I. Kademesinde Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Yansıtıcı Düşünmeye İlişkin Görüş ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi (Diyarbakır İli Örneği). Yüksek Lisans Tezi. Fırat Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
 10 - 
Alper GÜNDOĞAR (2006). 2005-2006 Yılında Değişen İlköğretim Programının Uygulanma Durumu (Adıyaman İli Örneği). Yüksek Lisans Tezi. Fırat Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
 11 - 
Etem YEŞİLYURT (2006). Öğretmenlerin Öğretim Araç ve Gereçlerini Kullanma Durumlarını Etkileyen Faktörler. Yüksek Lisans Tezi. Fırat Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
 12 - 
Pınar BULUT (2005). Okul Öncesinde Aktif Öğrenme Modelinin Uygulanabilirliği (Elazığ İli Örneği). Yüksek Lisans Tezi. Fırat Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
 13 - 
Mehmet Akif ÇİMEN (2003). Stres ve Polisi Etkileme Durumu (Elazığ İli Örneği). Yüksek Lisans Tezi. Fırat Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
 14 - 
Erol ÖZDEM (2003). İlköğretimin I. Kademesindeki Öğretmenlerin Sınıf Disiplinine İlişkin Görüşleri ve Uygulamaları (Elazığ İli Örneği) Yüksek Lisans Tezi. Fırat Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
 15 - 
Aydın KILIÇ (2002). İlköğretimin Birinci Kademesinde Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf İçi Rehberliğe İlişkin Görüş ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi (Elazığ İli Örneği). Yüksek Lisans Tezi. Fırat Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
 16 - 
M. Fuat KENÇ (2001). Anasınıfı ve İlköğretimin Birinci Sınıflarında Görev Yapmakta Olan Öğretmenlerin Yaratıcı Eğitim ve Uygulamaları Konusundaki Görüşleri (Elazığ İli Örneği). Yüksek Lisans Tezi. Fırat Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
   Cited References / Eserlere Yapılan Atıflar  : 
 1 - 
Atıfı Yapan Yazar(lar): Nur Ichsan Atıf Bulunan Yazının Konusu, Yayınlandığı Yer ve Tarihi: “Mastery Learning Management of Mathematics' Probability Concept in Immersion Class (Case Study in SMA Negeri 3 Salatiga” May 2012. AtıfınYapıldığı Yazının adı:“ Ibrahim Y. Kazu, Hilal Kazu, Oguzhan Ozdemir (2005), “The Effects of Mastery Learning Model on the Successof the Students Who Attended “ Using of Basic Information Technologies” Course. World Applied Science Journal. No 8 (4): 233 – 243. (Index:SSCI).
   Courses / Verdiği Dersler  : 
 1 - 
Öğretmenlik Mesleğine Giriş
Yayının tamamını idirmek için burayı tıklayın..
 2 - 
Gelişim ve Öğrenme
Yayının tamamını idirmek için burayı tıklayın..
 3 - 
Öğretimde Planlama ve Değerlendirme
Yayının tamamını idirmek için burayı tıklayın..
 4 - 
Sınıf Yönetimi
Yayının tamamını idirmek için burayı tıklayın..
 5 - 
Özel Öğretim Yöntemleri-I
Yayının tamamını idirmek için burayı tıklayın..
 6 - 
Rehberlik
Yayının tamamını idirmek için burayı tıklayın..
 7 - 
Özel Öğretim Yöntemleri-II
Yayının tamamını idirmek için burayı tıklayın..
 8 - 
Introduction to Teaching Profession
Yayının tamamını idirmek için burayı tıklayın..
 9 - 
Development and Learning
Yayının tamamını idirmek için burayı tıklayın..
 10 - 
Instructional Planning and Evaluation
Yayının tamamını idirmek için burayı tıklayın..
 11 - 
Classroom Management
Yayının tamamını idirmek için burayı tıklayın..
 12 - 
Special Teaching Methods I
Yayının tamamını idirmek için burayı tıklayın..
 13 - 
Guidance
Yayının tamamını idirmek için burayı tıklayın..
 14 - 
Special Teaching Methods II
Yayının tamamını idirmek için burayı tıklayın..
 
 
Designed by Musa ÇIBUK © 2005 
| Aktif Ziyaretçi Sayısı: 83 | Toplam Ziyaret: 9070876 |