F.Ü. Personel Bilgi Sayfası
30 Temmuz 2015 - Perşembe 
   F.U. Main Page / F.Ü. Ana Sayfa      Main Page / Ana Sayfa     Staff Search / Personel Ara     Kullanıcı Girişi - Login 
 
 Asst. Prof. Dr. / Yrd. Doç.Dr. Süleyman Kaan YALÇIN  ( FACULTY OF EDUCATION / EĞİTİM FAKÜLTESİ ) 


 
 Doğum Yeri :   Elazığ
 Doğum Tarihi :   1980
 Yabancı Dil :   İngilizce
 Telefon :   424-2370000-3791
 Fax :   
 E-posta adresi :  skyalcin23@hotmail.com , skyalcin@firat.edu.tr
 Uzmanlık Alanı : 
Yeni Türk Dili, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
 Lisans :   Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Elazığ  2001 
 Yüksek Lisans :   Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, Elazığ  2005 
 Doktora :   Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı (Yeni Türk Dili), Elazığ  2009 
 Doçentlik :    
 Profesörlük :    
 
 Akademik ve İdari Görevleri : 
 Yer  Görevi  Baş. Tarihi  Bit. Tarihi
 DİL EĞİTİM ÖĞRETİM ARŞ. MER.  Müdür Yardımcısı  Ekim 2010  Devam Ediyor
 
 Yayınları : 
   Article in the Int. Referee Journals / Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar  : 
 1 - 
ŞENGÜL, Murat ve YALÇIN, Süleyman Kaan., Okuma ve Anlama Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Olarak Hazırlanan Bir Model Önerisi., Millî Eğitim, 32 (164)., 36-60., Kasım,2004
 2 - 
YALÇIN, Süleyman Kaan; ÖZEK, Fatih. Söz Varlığının Temel Dil Becerilerinin ve Akademik Disiplinlerin Kazanımına Olan Etkileri., Millî Eğitim., 35 (171)., 130-140., Temmuz, 2006
 3 - 
YALÇIN, Süleyman Kaan ve ŞENGÜL, Murat. (2007). Dilin İletişim Süreci İçerisindeki Rolü ve İşlevleri, Turkish Studies, International Periodical fort he Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, (Osman Nedim Tuna Armağanı) Volume 2/2, Spring, S. 2, www.turkishstudies.net, ( Ed. Prof. Dr. Gurer GULSEVİN- Dr. Mehmet Dursun ERDEM), p. 749-769.
 4 - 
YALÇIN, Süleyman Kaan, “Yrd. Doç. Dr. Ercan ALKAYA, Kuzey Grubu Türk Lehçelerinde Edatlar, Manas Yayıncılık / 17, Elazığ–2007, 759 s.” (Tanıtma), Turkish Studies, International Periodical fort he Languages, Literature and Historyof Turkish or Turkic, Volume 2/4, 2007, www.turkishstudies.net, ( Ed. Prof. Dr. Atabey Kılıç- Arş. Gör. Sibel Üst), p. 1356-1359.
 5 - 
YALÇIN, Süleyman Kaan. (2008). Orta ve Doğu Karadeniz Ağızlarında Görülen Deyimler Üzerine Bir Değerlendirme, Turkish Studies, International Periodical fort he Languages, Literature and Historyof Turkish or Turkic, (Türkiye Turkish Dialects) Volume 3/3, Spring, S. 9, www.turkishstudies.net, ( Ed. Doç. Dr. Ahmet GÜNŞEN- Dr. Mehmet Dursun ERDEM), p. 625-656.
 6 - 
YALÇIN, Süleyman Kaan (2008). “Rusya'da Yaşayan Türklerin Konuşma Dillerinin Yazı Diline Dönüştürülme Süreci ve Ötekileştirme Ekseninde İzlenen Dil Politikaları”, Turkısh Studıes -International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, (Türkiye Dışındaki Türkler Dosyası), Volume 3/7 Fall 2008, p. 662-678.
 7 - 
YALÇIN, Süleyman Kaan (2009). “Türkçede Artdamaksıllaşma Olayının Birincil Uzun Ünlülerle İlgisi Üzerine Bir Değerlendirme”, Turkısh Studıes -International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, (Prof. Dr. Ahmet BURAN Armağanı), Volume 4/8 Fall 2009, p. 2340-2357.
 8 - 
YALÇIN, Süleyman Kaan (2009). “Ölümsüz Bir Aşk Sedâsı: Nimri Dede Ahmet Buran, Nimri Dede (Hayatı Ve Şiirleri), Manas Yayıncılık / 4, Elazığ-2006, 258 s.”, Turkısh Studıes -International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, (Prof. Dr. Ahmet BURAN Armağanı), Volume 4/8 Fall 2009, p. 2591-2596.
 9 - 
YALÇIN, Süleyman Kaan (2010). “Birincil Uzun Ünlülerin Oğuz Grubu Türk Lehçelerindeki Ses Bilgisi Görünümleri ve Bu Ünlülerle İlgili Ses Olayları”, Turkısh Studıes -International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, (Prof. Dr. Zeynep Korkmaz Anısına Eski Oğuz Türkçesi), Volume 5/1 Winter 2010, p. 640-686.
 10 - 
YALÇIN, Süleyman Kaan. (2011). "Türk Dilinde Ses Grupları ve Ses Gruplarının Ünlüleşmesi" Turkısh Studıes -International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, (Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ Armağanı), Volume 6/3 Summer 2011, p. 1597-1622.
 11 - 
YALÇIN, Süleyman Kaan. (2012). "Elazığ Ağzında Görülen İkilemelerin Köken, Yapı ve Anlam Bakımından Azerbaycan Türkçesindeki İkilemelerle Karşılaştırılması", Filologiya Meseleleri, No: 1, s. 326-345. Azerbaycan, Bakü. Azerbaycan Milli İlimler Akademiyası M. Fuzuli Adına Elyazmalar Enstitüsü.
 12 - 
YALÇIN, Süleyman Kaan ve Çalışır, Remzi. (2012). "Elazığ Ağzında Görülen Deyimler Üzerine Bir Değerlendirme", Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, Sayı: 1/3, s. 136-157, Türkiye.
   Article in the Nat. Referee Journals / Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar  : 
 1 - 
YALÇIN, Süleyman Kaan ve ŞENGÜL Murat., Dede Korkut Hikâyelerinin Çocuk Eğitimi Açısından Öne Sürdüğü Değerler ve Ortaya Çıkarmak İstediği Tip Üzerine Bir Değerlendirme., Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi., 14 (2):, 209-223., Temmuz,2004
   International Conferences and Symposiums / Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar  : 
 1 - 
YALÇIN, Süleyman Kaan. "Rusya'da Yaşayan Türklerin Konuşma Dillerinin Yazı Diline Dönüştürülme Süreci ve Ötekileştirme Ekseninde İzlenen Dil Politikaları" 38. ICANAS (Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi)'a sunulan bildiri. Ankara. 10-15 Eylül 2007.
 2 - 
YALÇIN, Süleyman Kaan. "Birincil Uzun Ünlülerden Kaynaklanan Seslik İzlerin Elazığ Ağzındaki Görünümü" Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı Bildirileri. s. 773-793, Şanlıurfa. 25-29 Mart 2008.
 3 - 
YALÇIN, Süleyman Kaan. (2008). Türkçede Artdamaksıllaşma Olayının Birincil Uzun Ünlülerle İlgisi Üzerine Bir Değerlendirme. VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı. 20-25 Ekim. Ankara.
 4 - 
YALÇIN, Süleyman Kaan. (2012). "Ten Sözcüğü Üzerine Etimolojik Bir Deneme", VII. Türk Dili Kurultayı (24-28 Eylül-2012), Ankara.
 5 - 
YALÇIN, Süleyman Kaan. (2012). "Birincil Uzun Ünlülerin Kuzeydoğu Grubu Türk Lehçelerindeki Ses Bilgisi Görünümleri ve Bu Ünlülerle İlgili Ses Olayları". 5. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu (19-22 Aralık 2012), Pamukkale Üniversitesi. Denizli.
 6 - 
YALÇIN, Süleyman Kaan, "Birincil Uzun Ünlülerin Tatar Türkçesindeki Görünümü", Mejdunarodnıy Tyurkologiçeskiy Simpozium/Xalıkara Tyürkolologik Simpozium/International Turkological Symposium (16-19 Oktyabrya/Oktyabr/October 2013, Kazan/TATARİSTAN), Sbornik Statey/Mekaleler Cıyıntıgı/Collection of Articles, Kazan, 2013, s. 130-140
 7 - 
YALÇIN, Süleyman Kaan, (2013), Türk Dilinin Tarihi Dönemlerinde ve Çağdaş Lehçelerinde Diftong (İkiz Ünlü), VI. Dünya Dili Türkçe Sempozyumu'nda sunulan bildiri, Uludağ Üniversitesi, Bursa,
 8 - 
ŞENGÜL, Murat ve YALÇIN, Süleyman Kaan., Eğitim Teknolojisi Işığında Türkçe Öğretimi., Third International Educational Tecnologies Symposium and Fair., 1: 319-323, Eastern Mediterranean University. Gazi Mağusa - Kıbrıs, Mayıs,2003
   National Conferences and Symposiums / Ulusal Konferans ve Sempozyumlar  : 
 1 - 
YALÇIN, Süleyman Kaan.,İlköğretim 1. ve 5. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Söz Varlığı Açısından Değerlendirilmesi.,XIV.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi., 2: 335-341.,Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Denizli, 28-30 Eylül 2005.
 2 - 
Yalçın, Süleyman Kaan ve Çalışır, Remzi (2014). "Yapı, Köken ve Anlam Bakımından Elazığ Ağzında Görülen İkilemeler". Tarihten Günümüze Elazığ Kongresi (17-19 Kasım 2014/ELAZIĞ)'ne sunulan bildiri.
   Published Book or Chapter / Basılmış Kitap ya da Bölümler  : 
 1 - 
YALÇIN, Süleyman Kaan. (2010). "Güntülü Adı Üzerine Bir Değerlendirme". Müjgân Cunbur Armağanı. Türk Kültürü Araştırmaları Armağan Dizisi 01. s. 251-253. Ankara, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları.
 2 - 
Rüstemli, Asif. (2011). Cefer Cabbarlı Hayatı, Sanatı ve Mücadelesi. (Türkiye Türkçesine aktaran: Süleyman Kaan Yalçın). Elazığ, Manas Yayıncılık.
 3 - 
Gülşen Eliyeva-Kengerli. (2013). Azerbaycan Fuzuli Araştırmacılığı. (Türkiye Türkçesine aktaran: Süleyman Kaan YALÇIN). Elazığ, Manas Yayıncılık.
 4 - 
YALÇIN, Süleyman Kaan, (2013), Çağdaş Türk Lehçelerinde Ünlüler, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.
 5 - 
Ahmet BURAN-Ercan ALKAYA-Süleyman Kaan YALÇIN, Çağdaş Türk Yazı Dilleri I, Güneybatı/Oğuz Grubu, Akçağ Yay., Ankara, 2014
 6 - 
Yalçın, Süleyman Kaan. (2015). Birincil Uzun Ünlülerin Kuzeydoğu Grubu Türk Lehçelerindeki Ses Bilgisi Görünümleri ve Bu Ünlülerle İlgili Ses Olayları. Mustafa Öztürk'e Armağan. Kesit Yayınları. İstanbul.
   The Others / Diğer  : 
 1 - 
Alkaya, Ercan; Yalçın, Süleyman Kaan; Şengül, Murat. (2008). Prof. Dr. Ahmet BURAN - MAKALELER. (Ed. Dr.Mehmet Dursun Erdem). Ankara. Turkish Studies Yayınları.
 2 - 
Cefer Cabbarlı Hayatı, Sanatı ve Mücadelesi adlı kitabın Azerbaycan Türkçesinden Türkiye Türkçesine aktarılmasından ötürü: Cefer Cabbarlı adına Medeniyet, İlim ve Tahsilin İnkişafına Yardım İçtimai Birliği ve edibin ev-müzesi tarafından tahsis olunan “Cefer Cabbarlı Mükafatı”, Bakü, 2012.
 3 - 
Azerbaycan-Türkiye arasındaki edebi ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesindeki hizmetlerden ötürü: Cefer Cabbarlı adına Medeniyet, İlim ve Tahsilin İnkişafına Yardım İçtimai Birliği ve edibin ev-müzesi tarafından tahsis olunan “Hususi Diploma”, Bakü-2014.
 
 
Designed by Musa ÇIBUK © 2005 
| Aktif Ziyaretçi Sayısı: 69 | Toplam Ziyaret: 9069492 |